Om Namah Shivaya Read more

Om Namah Shivaya

Shambhu Shank Namah Shivaya Shiva est un dieu des plus shamaniques. ——————————————— Dieu des Yogis et du Samadhi Om Namah Shivaya ——————————————— Sa déesse est Durga (Uma, Parvati) OM DUM DURGAYAI NAMAHA —————- Les deux sont connus pour leur efficacité contre les démons (Asuras, Rakshashas…) —————— Shiva Tandava Stotram ——————-